Küresel Kamusal Mallar Okuma Listesi

 1. Kirmanoğlu, H., Yılmaz, B. E., Susam, N. (2006), Maliye Teorisi’nin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı)
 2. Mutlu, A. (2006), Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları. 
 3. Göker, Z. (2009), KÜRESEL KAMUSAL BİR MAL: FİNANSAL İSTİKRAR.
 4. Akdoğan-Gedik, M. (2021), Küresel Kamusal Mallar: COVID-19 ve Gıda Güvencesi Sorunu. 

KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL KONULAR HAFTALIK OKUMA LİSTESİ

KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL KONULAR HAFTALIK OKUMA LİSTESİ

 1. HAFTA
  “Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarruf”, Erdal Tanas KARAGÖL ve Burcu ÖZCAN, SETA, Sayı:92, Mayıs 2014.
 2. HAFTA
  “Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Sinan ALÇIN ve Billur GÜNER, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, Cilt: XXXVII, Sayı: I, 2015.
 3. HAFTA
  “Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984 – 2010)”, Sevinç YARAŞIR TÜMLÜCE, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz – Aralık 2013.“Üçüz Açık ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örmeği”, Burcu BERKE, Dilek TEMİZ ve Eda KARAKURT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 10, Cilt: 2, Ağustos 2015.
 4. HAFTA
  “Küresel Finansal Riskler Karşısında Türkiye’de Reel Sektör Finansal Yapısı ve Borç Dolarizasyonu”, Erdal ÖZMEN ve Cihan YALÇIN, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği, No: 07/06.
 5. HAFTA
  Türkiye’de Firmaların Yabancı Para Borçluluğu ve Kur Riskine İlişkin Mikro Değerlendirmeler”, Timur HÜLAGÜ ve Cihan YALÇIN, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ekonomi Notları, Sayı: 2014 – 13/25, Ağustos 2014.